O Polemos sten poiese tou Giorgou Sefere

Mia poiema pros poiema analuse

by C. Capri-Karka

A study of the Nobel Prize-winning Greek poet.

ISBN 0-918618-82-7    288 pp    $15.00    Qty: